Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Vormen van jeugdzorg

Jeugdzorg is niet hetzelfde als zorg van een zorginstelling als zorginstelling ZuidZorg Helmond. Zorg van zorginstelling Helmond legt de focus op het lichamelijk welzijn van het kind, terwijl jeugdzorg zich richt op de geestelijke gezondheid van het kind én het gezin. Jeugdzorg kent veel verschillende soorten en maten. De meest voorkomende vormen van zorg worden in dit artikel naar voren gebracht.

Ambulante jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp is voornamelijk gericht op gezinnen, met de focus op ruzie, depressie en problemen op school. De hulpverlening vindt plaats in de thuissituatie. Het kind woont gewoon in huis, kan naar school of het werk en heeft verschillende afspraken met een jeugdihulpinstelling. Bij intensieve ambulante jeugdhulp worden niet enkel het kind, maar ook alle andere gezinsleden bij de behandeling betrokken.

Vormen van ambulante hulp zijn:

 • Gezinsbegeleiding

 • Individuele begeleiding

 • Ambulante spoedhulp

 • Trainingen

 • Opvoedcursussen

Dagbehandeling

Dagbehandeling vindt overdag over meerdere uren plaats, zoals in een verpleeghuis, instelling voor geestelijke gezondheidszorg of een ziekenhuis. De patiënt of de cliënt gaat ‘s avonds weer gewoon naar huis.

Vormen van daghulp zijn:

 • Kinderopvang

 • Kleuterdagverblijf

 • Daghulp voor niet-schoolgaande jeugd

 • Naschoolse dagbehandeling voor jongeren met een verstandelijke beperking

 • Boddaertcentra

 • Dag- en deeltijdbehandeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdzorg die valt onder de Wet op de jeugdzorg. Als hulp thuis niet langer toereikend is, wordt tot uithuisplaatsing besloten. Pleegzorg is de eerste keuze bij uithuisplaatsing, gezien deze vorm van opvang in gezinsverband het dichtst bij de natuurlijke situatie staat. Pleegouders worden in eerst instantie in de directe omgeving van het kind gezocht, dus binnen de familie of bij bekenden. Pleegzorg kent meerdere vormen, voor korte en langere tijd, maar bijvoorbeeld ook in deeltijd, waardoor maatwerk geboden kan worden bij de hulp aan kinderen en hun ouders.

Geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen

De geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychiatrische of psychosociale klachten die zo ernstig zijn dat zij in hun ontwikkeling worden bedreigd. Deze hulp wordt verleend door psychologen, psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen. De toegang tot de jeugd-ggz wordt gecreëerd door door huisarts, psychiater en jeugdzorg. Het grootste deel van de verwijzingen naar de jeugd-ggz komt van de huisarts, de kinderarts en de schoolarts. Binnen de jeugdzorg heeft bureau jeugdzorg een belangrijke rol als verwijzer van de hulp.

Linkruil.org

Comments are closed.