Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

BRZO bedrijven verplicht VR plichtige bedrijven tot het opstellen van een Veiligheidsrapport

BRZO bedrijven verplicht VR plichtige bedrijven tot het opstellen van een Veiligheidsrapport.

 

Bedrijven die volgens de BRZO verplicht zijn tot het opstellen van een Veiligheidsrapportage zijn verplicht hierin bepaalde gegevens te verstrekken. De volgende gegevens en minimuminlichtingen die in het in artikel 10 bedoelde veiligheidsrapport aan de orde moeten komen zijn:

 

1. Inlichtingen over het beheerssysteem en de organisatie van de inrichting, met het oog op de preventie van zware  ongevallen. Deze inlichtingen dienen de in bijlage III aangegeven punten te bestrijken.

 

2. Presentatie van de omgeving van de inrichting:

a) beschrijving van de inrichting en zijn omgeving, met inbegrip van de geografische ligging, de meteorologische, geologische en hydrografische gegevens en, in voorkomend geval, de voorgeschiedenis;

b) identificatie van de installaties en andere activiteiten binnen de inrichting die het gevaar van een zwaar ongeval met zich mee kunnen brengen;

c) op basis van de beschikbare informatie, identificatie van naburige inrichtingen, alsmede andere bedrijven die buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, zones en ontwikkelingen die de bron kunnen zijn van, of het risico op of de gevolgen van een zwaar ongeval en domino-effecten kunnen verhogen;

d) beschrijving van de zones die door een zwaar ongeval zouden kunnen worden getroffen.

 

3. Beschrijving van de installatie:

a) beschrijving van de voornaamste werkzaamheden en producten uit de delen van de inrichting die belangrijk zijn uit veiligheidsoogpunt, de mogelijke oorzaken van risico’s van zware ongevallen en de omstandigheden waarin zo’n zwaar ongeval zich zou kunnen voordoen, vergezeld van een beschrijving van de genomen preventieve maat regelen;

b) beschrijving van procedés, met name de werkwijzen; indien van toepassing, rekening houdend met de beschikbare informatie betreffende beste praktijken;

c) beschrijving van de gevaarlijke stoffen:

i) lijst van de gevaarlijke stoffen met:

— de beschrijving van de gevaarlijke stoffen: chemische naam, CAS-nummer, naam volgens de IUPAC-no

menclatuur,

— de maximale hoeveelheid van de gevaarlijke stof(fen) die aanwezig is (zijn) of kan (kunnen) zijn,

ii) fysische, chemische en toxicologische kenmerken en indicatie van zowel de onmiddellijk als de later optredende gevaren voor mens en milieu;

iii) het fysische of chemische gedrag onder normale gebruiksvoorwaarden of bij een voorzienbaar ongeval.

 

4. Identificatie en analyse van de ongevallenrisico’s en preventiemiddelen:

a) gedetailleerde beschrijving van de scenario’s voor mogelijke zware ongevallen, en de omstandigheden waarin deze zich kunnen voordoen, inclusief een samenvatting van de voorvallen die bij het op gang brengen van deze scenario’s een belangrijke rol kunnen spelen, ongeacht of de oorzaken binnen of buiten de installatie liggen, en inclusief met name

i) operationele oorzaken;

ii) externe oorzaken, bijvoorbeeld met betrekking tot domino-effecten, andere bedrijven die buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, zones en ontwikkelingen die de bron kunnen zijn van, of het risico op of de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen vergroten;

iii) natuurlijke oorzaken, bijvoorbeeld aardbevingen of overstromingen;

b) beoordeling van de omvang en de ernst van de gevolgen van de geïdentificeerde zware ongevallen met inbegrip van kaarten, beelden of, indien nuttig, gelijkwaardige beschrijvingen waarop de gebieden zijn aangegeven die door dergelijke, door de inrichting veroorzaakte ongevallen waarschijnlijk zullen worden getroffen;

c) evaluatie van ongevallen en incidenten uit het verleden waarbij dezelfde stoffen en procedés werden gebruikt, beschouwing van de daaruit getrokken lessen en expliciete vermelding van specifieke maatregelen om dergelijke ongevallen te voorkomen;

d) beschrijving van de technische parameters en de voor de veiligheid van de installaties aangebrachte apparatuur.

 

5. Beschermings- en interventiemaatregelen om de gevolgen van een zwaar ongeval te beperken:

a) beschrijving van de apparatuur die op de installatie is aangebracht om de gevolgen van zware ongevallen voor mens en milieu te beperken, inclusief bijvoorbeeld detectie/beschermingssystemen, technische hulpmiddelen ter beperking van de omvang van onbedoeld vrijkomen, inclusief watersproeiers, dampschermen, noodopvangvaten, afsluitventielen, vertragingssystemen, bluswateropvang;

b) organisatie van het alarm en de interventie;

c) beschrijving van de inzetbare interne of externe middelen;

d) beschrijving van alle technische en niet-technische maatregelen die de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen beperken

 

Ben je als bedrijf op zoek naar meer ondersteuning en op zoek naar het advies van een specialist raadpleeg dan de website: http://www.safetynet-nederland.nl/BRZO of http://www.vncw-consultants.nl

Linkruil.org

Comments are closed.