Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

De algemene beveiligingseisen in hoofdstuk 10 van het ADR.

De algemene beveiligingseisen in hoofdstuk 10 van het ADR.

In het ADR zijn algemene voorschriften en voorschriften voor hoog risico-goederen opgenomen. Met name de algemene voorschriften zijn van toepassing op alle deelnemende partijen aan het ADR. Hieronder een kort overzicht.

In 1.10.1 staan de algemene voorschriften.

Alle bij het vervoer van gevaarlijke goederen betrokken personen moeten overeenkomstig hun verantwoordelijkheden de in dit hoofdstuk opgenomen voorschriften voor de beveiliging in acht nemen.

Gevaarlijke goederen mogen slechts aan vervoerders ter vervoer worden aangeboden, van wie de identiteit op passende wijze is vastgesteld.

Gebieden binnen terminals voor tijdelijke tussenopslag, plaatsen voor tijdelijke tussenopslag, depots voor voertuigen, ligplaatsen en rangeerterreinen, die voor de tijdelijke tussenopslag tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen worden gebruikt, moeten op deugdelijke wijze worden beveiligd, goed verlicht en, voor zover mogelijk en passend, voor publiek ontoegankelijk zijn.

Ieder lid van de bemanning van een voertuig moet tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen een identiteitsbewijs, voorzien van zijn of haar foto, bij zich hebben.

Controles met betrekking tot de veiligheid als bedoeld in 1.8.1 en 7.5.1.1 moeten ook passende beveiligingsmaatregelen omvatten.

De bevoegde autoriteit moet een actuele registratie van alle geldige vakbekwaamheidcertificaten voor bestuurders, als bedoeld in 8.2.1, die door hem of door hem erkende instellingen zijn afgegeven, bijhouden.

1.10.2 Opleiding met het oog op de beveiliging

De in hoofdstuk 1.3 bedoelde opleiding en bijscholingscursus moet ook onderdelen met betrekking tot de bewustmaking voor de beveiliging omvatten. De bijscholingscursus met betrekking tot de beveiliging behoeft niet alleen met wijzigingen van de voorschriften verband te houden.

De training van de bewustmaking voor de beveiliging moet zich richten op de soort van beveiligingsrisico’s, het herkennen ervan en de methoden ter verkleining van deze risico’s evenals de bij een inbreuk op de beveiliging te nemen maatregelen. De training moet kennis met betrekking tot eventuele beveiligingsplannen overeenkomstig het werk- en verantwoordelijkheidsterrein van het individu en zijn rol bij het toepassen van deze plannen bevatten.

Een dergelijke opleiding moet worden gegeven of gecontroleerd in geval van een betrekking in een positie waarbij het vervoer van gevaarlijke stoffen betrokken is en moet periodiek worden aangevuld met een bijscholingscursus.

De dossiers omtrent alle genoten opleidingen met het oog op de beveiliging moeten door de werkgever worden bewaard en op verzoek ter beschikking worden gesteld aan de werknemer of de bevoegde autoriteit. De dossiers moeten door de werkgever gedurende een periode, vastgesteld door de bevoegde autoriteit, worden bewaard.

Ben je ook op zoek naar een voorbeeld beveiligingsplan: http://www.gevaarlijke-stoffen.com/Beveiligingsplan/ of raadpleeg een veiligheidsadviseur: http://www.safetynet-nederland.nl/Veiligheidsadviseur

Linkruil.org

Comments are closed.