Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

De brandweerlijst en de actualiteit.

De brandweerlijst en de actualiteit.

 

Indien in een inrichting meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen, moet van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die in de inrichting aanwezig zijn een actueel journaal worden bijgehouden. Het journaal moet van een datum zijn voorzien. Het journaal moet in de inrichting op een plaats ter inzage liggen, die direct toegankelijk is voor hulpverlenende diensten. Het journaal moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:

•    de juiste vervoersnaam, aangevuld met, zover van toepassing, de technische
benaming (zie 3.1.2 ADR/IMDG-code) en de klasse van de stof zoals vermeld in het
ADR of de IMDG-code;
•    de hoeveelheid van de stof;
•    de verpakkingsgroep (indien toegewezen);
•    het UN-nummer van de stof als mede de modelnummers van de gevaarsetiket(ten)
conform art. 5.2 van het ADR;
•    CMR-stoffen moeten in het journaal zijn opgenomen met hun chemische naam en de
vermelding CMR.

Het journaal moet tevens een actuele tekening bevatten waarop het volgende is aangegeven:

•    de lay-out van de inrichting;
•    de plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten;
•    de plaats waar de verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen zijn opgeslagen;
•    een noordpijl. Het journaal moet zijn voorzien van een instructie met de namen en
telefoonnummers van personen waarmee hulpverlenende diensten in het geval van
een calamiteit contact kunnen opnemen

 

Het journaal heeft als doel hulpdiensten in geval van een calamiteit inzicht te geven in soort, hoeveelheid en locatie van opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen. Voorschrift 3.18.1 is een voorbeeld (bijv. voor de transportsector) van de wijze waarop de journaalverplichting in een vergunning kan worden opgenomen. Indien bijv. in een inrichting weliswaar meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, maar deze uitsluitend in kasten worden opgeslagen, is het niet zinvol om in het journaal per kast de in het voorschrift genoemde gegevens te verlangen. Ten behoeve van het formuleren van de journaalverplichting kunnen de volgende aandachtspunten worden genoemd:

 

a)     indien in de inrichting (tank)containers aanwezig zijn, moeten deze ook in het journaal worden vermeld;

a)     indien meerdere opslagvoorzieningen elk met een capaciteit van meer dan 10 000 kg binnen de inrichting aanwezig zijn, moet per opslagvoorziening inzicht worden gegeven welke gevarenklassen per opslagvoorziening aanwezig zijn;

b)     in overleg met het Wm-bevoegd gezag en op advies van de brandweer kan voor een andere vorm van het journaal worden gekozen;

c)     inrichtingen die onder Brzo 1999 vallen en VR-plichtig zijn, hebben al de verplichting om een stoffenlijst bij te houden; het advies is om in de omgevingsvergunning hierbij aan te sluiten en geen separaat journaal te verlangen;

d)     de verplichting een journaal bij te houden geldt vanaf een hoeveelheid van 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen per inrichting; het kan echter wenselijk zijn om ook bij kleinere opslaghoeveelheden een journaal voor te schrijven, bijv. als er opslag plaatsvindt van bijv. zeer toxische stoffen of de inrichting in de nabijheid ligt van kwetsbare bestemmingen of oppervlaktewater;

e)     door de modelnummers van een gevaarsetiket conform 5.2 van het ADR in het journaal op te nemen zijn alle relevante gevaren van een stof bekend (bijv. een klasse 3 met bijkomend gevaar 6.1, dan moet vermeld worden 3 + 6.1);

f)      indien ADR-klasse, UN-nummer, verpakkingsgroep en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen niet frequent wijzigen (niet-vervoergebonden inrichting) kan eventueel worden volstaan met een eenmalige lijst van de maximale opslag (bijv. het gevaarlijke stoffenoverzicht uit de omgevingsvergunning-aanvraag), de soort gevaarlijke stof en de plaats van opslag (bijv. een tekening). Indien in een opslagvoorziening stoffen qua soort en hoeveelheid dagelijks drastisch wijzigen, moet het journaal dagelijks worden geactualiseerd;

indien een actueel intern noodplan aanwezig en beschikbaar is voor hulpverlenende diensten, is het niet nodig om een tekening en persoonsgegevens in het logboek op te nemen.

 

Kijk op: http://www.pgs15-cursus.nl/ of op: http://www.safetynet-nederland.nl/Gevaarlijke-stoffen-in-opslag/

 

Linkruil.org

Comments are closed.