Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

De keuze tussen oorlog en vernedering

Engeland had de keuze moeten maken tussen oorlog en vernedering. Het heeft vernedering gekozen om uiteindelijk oorlog te krijgen,”- dat waren de woorden van W. Churchill over het Verdrag van München.In de jaren dertig van de vorige eeuw werd Tsjechoslowakije volledig aan de genade van de agressor overgegeven, en hoewel de toenmalige Britse premier Chamberlain zich openlijk over dit feit verheugde, vooral omdat hij ervan zeker was dat zo een beslissing voor een lange vredesperiode zal zorgen, bleek de verwachte vredesperiode helemaal niet lang te zijn. Nu, staat het oude Europa voor een dergelijke keuze en het lijkt alsof het geneigd is om vernedering te kiezen.

boeing

De waarheid is dat de geschiedenis ons niets leert, en deze waarheid heeft zich nogmaals voltrokken.

Ongeveernaeeneeuwvan een van de grootste tragedies in menselijke geschiedenis, heeft de wereld een nieuwe collectieve aartshertog Ferdinand gekregen, wiens moord de formele oorzaak was van de Eerste Wereldoorlog. Dit keer zijn de 298 mensen aan boord Malaysian Airlines passagiersvliegtuig het oorzaak geworden. Het vliegtuig is neergehaald door Russische wapens en destatistiek van de vreselijke tragedie is het volgende – onder de doden zijn er 154 Nederlandse burgers, 43 burgers uit Maleisië, Frankrijk … Duitsland … de Verenigde Staten, maar het ergste is dat onder de dode meer dan 80 kinderen zijn.

Deze gecoördineerde aanval van Rusland tegen civiele vliegtuigen, valt niet anders te noemen als een klap in het gezicht van de hele beschaafde wereld!

Ondanks de schuwelijke gevolgen van deze tragedie, gaat de Russische leiding doormet manoeuvres, ze gaan door met de manipulaties van feiten en noemen zwart – het wit en het witte – zwart. Poetin probeertdeschuldvoordezetragedienaar Oekraïne teschuifen, omdathetnamelijkheeftplaatsgevondenopoekrainsgrondgebied. Zo een verklaring is heel dissonant met zijn aanvraag tot erkenning van mythische Donetsk Volksrepubliek“ enLugansk Volksrepubliek, of het zogenaamdNieuw Rusland als geheel. Dezeverklaringdissoneertookmethetfeitdatdeprorussischeterroristenhetbewijsvanhun “heldendaadonlinehebbengeplaatstomdatzedachtendatzeeenoekrainsvliegtuigneergehaaldhebben. Dit bewijs werd onmiddelijk na de tragedie met ijver uit het netwerk verwijderd. De Oekrainse geheimdiensten hebben ook een gesprek onderschept waarbij de terroristen over de neergehaalde vliegtuig aan hun Russische leiders rapporteren.

Nou, de waarheid is dat geschiedenis zich herhaalt, eerst als een tragedie, dan als een klucht.

Deze tragedie is een soort symbool van de zwakte van het oude Europa, die wederom dezelfde historische foutenmaaktdoor appeasement-politiek, waarmeezezwakte toont aaniemandvoorwiezwakteenangstgewoon voorwaardenzijnomactieveroptetreden. Rusland bekijkt zulk gedrag gewoon als een uitnodiging om door te gaan.

Nu hebbenwe een soort van spel dat ooitdoor Adolf Hitler werdgespeeld: De Kremlin, speelt met zijn vetgemeste gas-en oliedollars en met de gratie van een roofdier speelthijookmetde zwakke rivalen in Europa, met elke stap komt er dichter en dichter bij de keel van zijn slachtoffers. Het roofdier is erg benieuwd naar de reactie van de Oude Wereld, want alles wat hij tot nu toe heeft gezien is eigenlijk de afwezigheid van een reactie.

Hetishoogtijddatweophoudenmetditspel! De agressor gaatalleennietstoppen, hijhoudtoppreciesophetpuntwaarhijzalwordengestopt, enhetisaanonsomhemhiertoetedwingen.

Linkruil.org

Comments are closed.