Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

PGS15: stand der techniek of niet?

PGS15: stand der techniek of niet?

Voor de toepassing van een geactualiseerde PGS voor vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer kunnen we onderscheid maken tussen de volgende situaties:

• nieuw op te richten bedrijf;
• uitbreiding en wijziging van een bestaand bedrijf;
• bestaand bedrijf.

In situaties van oprichting van een bedrijf gelden de voorschriften van de PGS15 richtlijn als actuele stand der techniek. Voor een bestaande situatie of bij een uitbreiding cq wijziging van een bestaand bedrijf is het de vraag of er noodzaak is of de nieuwe techniek moet worden ingevoerd door het bedrijf en volgens welke termijn. In alle situaties is het aan het bevoegde gezag om deze beoordeling te maken en dit vast te leggen. In de regel overlegt het bevoegd gezag met het bedrijf voordat zij hierin een keuze maakt of de nieuwe technieken redelijkerwijs kunnen worden toegepast. Gewijzigde inzichten in risico’s, benodigde voorzieningen, technische, en economische mogelijkheden voor aanpassingen van bestaande installaties zullen hier een rol spelen. In geval van aanpassing van de vergunning blijft de bezwaar en beroepsperiode van toepassing.

Er zijn echter situaties waarbij deze algemene eisen niet toepasbaar zijn omdat er sprake is van een specifieke situatie en deze situatie zich moeilijk in eenduidige regels laat beschrijven. Voorbeeld is het opslaan op een verdieping van meer dan 500 kg (vs. 3.2.10). In sommige gevallen is bij het voorschrift aangegeven dat er ‘gemotiveerd kan worden afgeweken. In dat geval kan met het bevoegd gezag worden besloten tot gemotiveerd afwijken en worden vervolgens de eventuele extra voorschriften en beperkingen duidelijk vastgelegd (bijv. in de omgevingsvergunning). Vanzelfsprekend moet het niveau van veiligheid geborgd blijven.

Op zoek naar een Cursus gevaarlijke stoffen in opslag: http://www.pgs15-cursus.nl/

Linkruil.org

Comments are closed.